0-9"&'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZʻ

300000000 arrel de la jerarquia