0-9&'<ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZʻ

300000000 arrel de la jerarquia