0-9&'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ʻ

300000000 arrel de la jerarquia