0-9&'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZʻ

300000000 arrel de la jerarquia